Návrat domů 2017

Uspěli jsme v grantovém řízení Českobratrské církve evangelické a získali grant na pilotní diakonický - pomáhající - projekt zaměřený na postpenitenciární péči (péče o klienty po výkonu trestu). Pracovali jsme na něm po celý rok 2017.

Naše motto:
Pomozme jako lidé církve lidem potřebným – pomozme jim k návratu domů, ať je domovem myšleno prosté společenské zázemí či křesťanské společenství.


Cíl aneb o co nám jde

Naším cílem je pomoci lidem po propuštění z výkonu trestu - lidem vrcholně potřebným - rozmotat klubko jejich životů a vrátit je zpět do zdravého plnohodnotného života ve společnosti, pro kterou nebudou přítěží, ale přínosem.

Reálným výstupem projektu bude minimálně 5 klientů, jimž zajistíme ubytování, zaměstnání (a ostatní služby dle popisu níže) a poskytneme jim zdroj pro vytvoření zdravých sociálních kontaktů v rámci církve.

Sekundárním výstupem projektu bude databáze obsahující kontakty na potenciální ubytovatele a zaměstnavatele, která zajistí udržitelnost projektu a případně i pokračování v něm.

Co nás k vytvoření projektu vedlo

Nemají, kde bydlet, nemají zaměstnání (a jejich schopnost a možnost zaměstnání si zajistit je malá), okolní společnost se k nim staví nedůvěřivě až odmítavě. Lidé po propuštění z výkonu trestu žijí na okraji společnosti, dostávají se rychle do sociálního vyloučení a často se znovu vracejí do vězení.

Recidiva v ČR dosahuje dlouhodobě vysokých čísel - je to více než polovina (přibližně 60 %) propuštěných vězňů. Po opuštění věznice se ocitají doslova na ulici, protože v naprosté většině případů nemají zázemí, které by jim dovolilo do doby, než se postaví na vlastní nohy, být "v bezpečí".

Po často dlouholetém výkonu trestu se neorientují v úředních záležitostech (evidence sociálních dávek, evidence nezaměstnaných apod.), chybí jím běžné sociální návyky, zkušenosti, na úřadech se navíc často setkávají s nedůvěrou či odsudkem. Jejich záznam v trestním rejstříku jim často znemožňuje sehnat zaměstnání, a pokud je dostanou, je často za minimální plat. Vzhledem k časté velké zadluženosti tak mají minimální příjem. Jediné prostředí, které jim prokáže "vstřícnost", je často spojené s jejich kriminální minulostí. Spolu s ostatními zmíněnými negativními vlivy to proto často vede k tomu, že se dostávají na scestí, do konfliktu se zákonem a zpět do věznice.

Farní sbor ve Hvozdnici má jedinečné know-how v osobě farářky Venduly Glancové, která se postpenitenciární péči věnuje dlouhodobě, ať už v návaznosti na své povolání kaplanky Věznice Příbram, tak zakladatelky spolku, který se touto činností zabývá. Jsme nevelkým, ale živým společenstvím, které má vlastní zázemí v podobě Husova domu ve Hvozdnici, a může tak pro realizaci projektu diakonické práce využít vlastní prostory, tedy kancelář, i sociální kontakt pro klienty.

Projekt Návrat domů pomůže nejen konkrétním lidským bytostem, ale naplní i základní cíl: ČCE pomáhá potřebným. A současně touto konkrétní činností pomůže v očích veřejnosti podpořit povědomí o ČCE jako živém a pomáhajícím subjektu.

Náplň projektu aneb co budeme dělat

Náplní projektu byla asistenční a podpůrná služba pro osoby po propuštění z výkonu trestu, a to především zprostředkování, příprava a zajištění prvotních povýstupních podmínek k návratu do společnosti.

Těmito základními podmínkami jsou:
  • kvalitní místo k samostatnému bydlení;

  • stálé legální zaměstnání;

  • řešení ekonomické situace klienta (oddlužení, nastavení splátek dluhů apod.);

  • terapeutické poradenství (u těchto klientů dochází v důsledku uvěznění a následného propuštění z výkonu trestu k hlubokým osobnostním změnám);

  • kvalitní sociální kontakty (evangelický sbor v místě je jako prvotní, ale výhledově trvalý sociální kontakt ideální).


Podmínkou přijetí zájemce za klienta projektu byla absence drogové či jiné závislostní osobní historie (klienti se závislostí potřebují jiný typ péče, především léčbu závislosti, která by byla nad rámec diakonického projektu).